Monday, October 23, 2006

بیداد ظالمان
هم مرگ بر جهان شما نیزبگذرد
هم رونق زمان شما نیزبگذرد
وین بوم محنت ازپی آن تا کندخراب
بردولت آشیان شمانیز بگذرد
با خزان نکبت ایام ناگهان
بر باغ وبوستان شما نیز بگذرد
آب اجل که هست گلوگیر خاص وعام
برحلق و دهان شما نیز بگذرد
چون داد عادلان در جهان بقا نکرد
بیداد ظالمان شما نیزبگذرد
در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت
این عوعو سگان شما نیزبگذرد
بادی که در زمانه بسی شمع ها بکشت
هم بر چراغدان شما نیز بگذرد