Monday, October 02, 2006

دانشجو و ستاره


آیا به این نمیگویند دیکتاتوری ؟حکومتی که خود تصمیم میگیرد کدام دانشجو درس بخواند و کدام دانشجو درس نخواند .ممانعت از حق تحصیل برای گروهی از جوانان ایران که همین جوانها هستند که نام ایران را بر فراز قله های پیروزی میبرند .این کار ها همه و همه شعار های مهرورزی و عدالت گستری دولت نهم را نقض میکند .نقضی که خیلی آشکار است وهمه ی مردم میفهمند با چه دولتی روبرو هستند و میفهمند که در پشت این همه شعار و عدالت گستری چه جریاناتی اتفاق میافتد.

اگر جوانان در دانشگاه عقیده خود را اعلانم نکنند پس در کجا عقیده خود را اعلام کنند؟با چنین رفتار هایی است که دانشجویان رو می آورند به فرار مغزها .رو می آورند به خود کشی . رو می آورند به افسردگی.

مادر و پدری که به امید رفتن به دانشگاه فرزند خود را بزرگ میکنند و وقتی میبینند که از فرزندشان ثبت نام نمیکنند آن هم فقط به دلیل مسوول نشریه دانشجویی یا عضو انجمن های سیاسی بودن خوب صد در صد ناراحت و افسرده میشوند .

مگر در قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل بیست و سوم نیامده است تفتیش عقاید ممنوع است و به صرف داشتن عقیده ای هیچ کس را نمیتوان مورد مواخذه قرار داد.

بهتر است مسوولان بدانند که این سکوت دانشجویان و مردم پایان میپذیرد و خواهند دید این جوانان چه جوابی را به این اقدام زشت خواهند داد.امسال مهر ماه سختی را پیش رو داریم .مهر ماهی که ممکن است در آن هزاران اتفاق پیش بینی نشده رخ دهد.

وباعث غافلگیری مسوولان شود