Monday, October 02, 2006

ستاره های دنباله دار

ستاره های دنباله دار

درست یک هفته پس از آنکه احمدی نژاد نخبگان جوان را به دفتر کار خود دعوت کرد و از تلاش دولت برای کاهش نگاه سیاسی به دانشگا ه خبر داد.مدیران آموزش دانشگاه های سراسر کشور دستوری را دریافت کردند که در آن نحوه جدید ثبت نام دانشجویان به آنها داده شده بود.بر اساس آن به مسوولان دستور داده شده بود تا از ثبت نام دانشجویان ستاره دار خود داری کنند.

بر اساس این دستور العمل دانشجویان یک ستاره با اخذ تعهد نامه و دانشجویان دو ستاره پس از اظهار نظر مراجع دولتی ذیصلاح مجاز به ثبت نام در ترم جدید هستند.و فکر کنم تا حالا حدس زده اید که چه بر سر دانشجویان سه ستاره می آید.دانشجویانی که مقابل نام آنها سه ستاره باشد مجاز به حضور در کلاس ها نیستند و اجازه ثبت نام ندارند.این تفکیکی که هسته گزینش دانشگاه ها انجام داده است بر اساس فعالیت دانشجویان در حوزه های سیاسی در سالهای اخیر بوده است.این دانشجویان یا مسوولیت نشریه ای را به عهده داشته اند و یا در تجمع ها یا تظاهرات شرکت کرده بودند.مصاحبه با رسانه ها ممنوع

به این دانشجویان حتی تذکر داده شده که با رسانه ها حق مصاحبه کردن را ندارند.

تنها چند روز دیگر به شروع ترم جدید باقی نمانده است .چند روزی که برای دانشجویان ستاره دار پر است از عذاب و ناراحتی و همچنین برای خانواده هایشان که دچار افسردگی میشوند