Sunday, October 22, 2006

روزنامه ها در ایران

یکشنبه صبح که برای خرید روزنامه به دکه ی روزنامه فروشی مراجعه کردم.اول خواستم روزنامه ی اعتماد ملی را بردارم ولی بعد دیدم روزنامه ی روزگار هم هست .اول کهشرق توقیف شد من روزنامه ی اعتماد ملی میخواندم و در ستون صدای شما ی این روزنامه کلی پیام بود که ملت برای این روزنامه میگفتند .مثلا میگفتند ما بعد از شرق امیدمان به شماست.یا در این تاریکی ها شما باید چراغ ما باشید!روزنامه ی اعتماد ملی وقتی دید که در اون شرایط روزنامه ی بهتری جز اعتماد ملی وجود نداره یه فکری به سرش زد و این بود آن فکر زرنگ خان:چند روزی را در روزنامه ستونی اختصاص دادند که در این شرایط بحرانی و گرانی کاغد پول ما دارد تمام میشود .ومجبوریم یا از این کاغذهای کاهی استفاده کنیم و یا مجبوریم تا جایی که جا داریم روزنامه چاپ کنیم و یا راه حل سوم که قیمت رو افزایش بدی که بلاخره قیمت را افزایش دادند و روزنامه شد 150تومان.ولی انصافا با افزایش قیمت هم هیچ فرقی در روزنامه ی اعتماد ملی ایجاد نشد و حتی از خوانند گانش هم کم شد چه به خاطر قیمت و چه به خاطر مطالب .وی امروز روزنامه ای را دردست داریم که در بارهی روزگار است و از جامعه گرفته تا فرهنگ را پوشش خبری میدهد.روزنامه ای که تازه متولد شده خیلی زود در بین مردم جای باز کرد و خوانندگان خودش را کسب کرد و خواهد کرد.امروز روزنامه ی روزگار جایگزین روزنامه ی شرق شده است