Wednesday, February 07, 2007

میراثمان در زیر آب

میراثمان را از بین بردند.میراثی که از گذشته برایمان باقی مانده است.و وظیفه ی ما نگه داری آن برای آیندگان است.میراثی که آبروی ایرانمان است.میراثی که مثل عزیز ترین کسانمان است و باید از آن به خوبی محافظت کنیم و نگذاریم دست نامردان و ناپاکان به آن برسد.خبر را که میخوانم ناراحت میشوم و یه چند دقیقه ای به فکر فرو میروم.فکر میکنم.فکر میکنم به اینکه چه بلاهایی میخواهند به سرمان بیاورند و دیگه چه چیزهایی از ایران را میخواهند کم کنند.آیا باید شاهد بدتر ازاینها هم باشیم؟ماجرا از این قرار است که سد سیوند قرار است تا پایان دهه ی زجر آبگیری شود.به گزارش اعتماد ملی:امروز "فردا و یا چند روز دیگر وزارت نیرو با افتخار سد سیوند را آبگیری میکند تا مجموع هدایای دولت به مردم در دهه ی فجر تکمیل شود.هدیه ای که چند سالی است مردمی که قرار است تحویل گیرنده ی این هدیه باشند از متولیان اجرای این سد تقاضا کردند که آبگیری آن را متوقف کنند تا آنچه را که میراث گذشتگان ایران وایرانیان باستان بود حفظ شود واز بین نرود.ادامه خبر را در اینجا بخوانید.{+}


آقا ما هدیه نخواهیم باید بریم کی رو ببینیم.اونم چه هدیه ای .هدیه ای که تمدنمان را از بین میبرد.هدیه ای که بهترین ارزش ایرانمان است را میخواهند زیر آب کنند و بهمان افسوس هدیه بدهند.این افراد غریبه چه میخواهند بر سرت بیاورند ای ایران.ای ایران ای وطن دلیران.ای سرزمین گرانبها.این افرادی که از تمدن ومیراث گذشتگان هیچ نمیدانند و میخواهند همه ی این میراث را نابود کنندو از بین ببرند و هیچ آثاری از گذشتگان ایران بر جای نگذارند ونگذارند آینده گان هیچ چیزی از گذشته ی ایران بدانند و تنها در کتابها به دنبال میراثشان بگردند.آیا این درست است که چون در دهه ی فجر هستیم برای اینکه رئیس جمهورمان بخواهد تند و تند جاهای جدید را افتتاح کند و قدرت خود را در خراب کردن آثار باستانی به دیگر کشورها نشان بدهد همه ی میراثمان را از بین ببرد.خیر این درست نیست.مردم ایران تمدنشان را به داشتن سد ترجیح میدهند.میراثی که اگر از دستش بدهیم دیگر هیچ وقت به دست نخواهیم آورد