Wednesday, January 17, 2007

سخنگوی دولت

ما معتقدیم این جنگ که امریکایی ها به دنبال ایجاد آن هستند و آنها باید بدانند که این ترفند رسوا شده است.الهام افزود:همه ی جهانیان میدانند که خطرناکترین رژیم امریکا هست.امریکایی ها در اقدامات تروریستی خود دارای سابقه ی طولانی هستند که نمونه اخیر آن حمله به کنسولگری ایران در اربیل عراق است و گروگان گرفتن دیپلمات های کشور ما است.این اقدان خلاف موازین بین الملل و غیر اخلاقی است.سخنگوی دولت اظهار داشت:اگر سردمداران کاخ سفید و آقای بوش از احمدی نژاد احساس خطر میکنند آنها در واقع از فرهنگ عدالت صلح انساندوستی احساس خطر میکنند .آنها از عدالت به خاطر اقداماتشان میترسند و این ترسی است که همیشه فراعانه از موسی ها دارند.

شاید به خاطر آن هاله نور است